Pozvánka na 32. zasadnutie obecného zastupiteľstva.

V súlade s paragrafom 13.ods. 4. písmena a/ Zákona číslo 369/2004 Z b .o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a paragrafu 6 rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Uhorskej Vsi zvolávam 32. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Uhorská Ves, ktoré sa uskutoční v pondelok 21.mája 2018 o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Príloha dokumenty: