verejná vyhláška - oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania

návrh na kolaudáciu stavby "9313 Uhorská Ves - pri Váhu, zahustenie trafostanice" líniová stavba

Príloha dokumenty: