verejná vyhláška - oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania

verejná vyhláška - oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania
vyvesené: 9.7.2018
zvesené: 24.7.2018

Príloha dokumenty: