Výzva na predloženie cenovej ponuky

Predmet zákazky s nízkou hodnotou : Šatne pre športovcov z kontajnerov