OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE - Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja na roky 2021 - 2027 verejná vyhláška

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja na roky 2021 – 2027 (ďalej len „Plán VVaVK 2021 – 2027“) patrí ku koncepčným dokumentom obsahujúcim návrh investičného plánu, vrátane odhadu investícií potrebných na obnovenie existujúcej infraštruktúry – verejných vodovodov a verejných kanalizácií. V súčasnosti je platný pre obdobie 2016 – 2021 a tvorí prílohu Vodného plánu Slovenska. Za účelom splnenia piatich základných podmienok aktualizovaného plánovania investícií do odvetvia vodohospodárstva a odpadových vôd bude existujúci dokument nahradený novým dokumentom, platným na roky 2021 – 2027.

verejná vyhláška
Príloha dokumenty: